Projekat "EkoPatrola"

SAZNAJTE VIŠE


Negativan uticaj

Negativan uticaj na okoliš u našoj lokalnoj zajednici je „ljudski faktor“ i ogledaja se u:
- Vožnja i parkiranje vozila po javnim zelenim i rekreativnim površinama,
- Prokopavanje javnih zelenih površina i blagovremeno saniranje isti,
- Nepropisno odlaganje otpada,
- Nekontrolisano odlaganje otpada, prljanje javnih površina sitnim otpadom,
- Bespravna i nekontrolisana sječa i orezivanje stabala, ukrasnog grmlja,
- Uništavanje i prljanje dječijih igrališta od strane korisnika i sl.,
- Uništavanje hajfiša i korpi za otpad.

Jeste li znali?

U Kantonu Sarajevo postoje zakoni kojima se štiti naše zelenilo i okoliš, a to su:

Zakona o komunalnoj čistoći ( Sl. novine Kantona Sarajevo br. 14/16),
Zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći ( Sl. novine Kantona Sarajevo br. 43/16),
Zakona o komunalnim djelatnostima ( Sl. novine Kantona Sarajevo br. 14/16)
i Zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima ( Sl. novine Kantona Sarajevo br. 43/16),
Uredba o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina Kantona Sarajevo ( Sl. novine Kantona Sarajevo br. 22/16)

Zabranjene aktivnosti u svrhu zaštite okoliša

Zabranjeno je:
a) odlaganje na javnu površinu van korpi i posuda za otpatke: papira, ambalaže, kabastih predmeta, smeća, zemlje, pijeska i slično, kao i odlaganje kabastog otpada na mjesto i u vrijeme suprotno odredbi stava (3) člana 5. ovog zakona,

b) odlaganje miješanog komunalnog otpada u posude namijenjene za selektivno odlaganje otpada: papira, plastike stakla i slično, kao i odlaganje otpada koji se može reciklirati, a da za to postoje uslovi, u posude za miješani otpad,

c) odlaganje kućnog otpada u ulične korpe za otpadke,

d) korišćenje javne površine za ostavljanje i smještaj robe, ambalaže, građevinskog materijala, zemlje, pijeska i slično, napuštenih uređaja, osim u slučaju kada je to dozvoljeno ovim zakonom ili drugim propisom,

e) parkiranje vozila uz posude za otpad tako da se onemogućava njihovo pražnjenje, f) parkiranje vozila na način kojim se korisniku uličnog hidranta onemogućuje pristup hidrantu,

g) parkiranje vozila na uličnim hidrantima i uličnim slivnicima,

h) parkiranje vozila na zelenim i rekreativnim površinama, kao i na drugi način prljanje i oštećivanje tih površina,

i) postavljanje na javnu površinu predmeta koji mogu remetiti kretanje pješaka, uprljati ili povrijediti prolaznike i drugo,

j) prljanje, šaranje, oštećivanje i zagađivanje zgrada, javnih, vodovodnih, telefonskih, sanitarnih i drugih uređaja i njihovih dijelova, blaćenje izloga i fasada prilikom pranja ulica, lijepljenje plakata bez dozvole i izvan mjesta određenih za tu svrhu,

k) polijevanje ili ispuštanje na javne površine prljavih i masnih tečnosti, sredstava za zaštitu drva, zaštitu biljaka, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, baza, kiselina, boja, lakova, rastvarača, sredstava za skidanje hrđe, boja ili lakova, antifriza, ljepila, fotohemikalija, sredstava za održavanje bazena, maziva, ulja, tekućih goriva, fiksira i razvijača, lijekova i drugog farmaceutskog otpada, kreča, životinjskog izmeta i fekalija,

l) odlaganje na javne površine starih baterija, akumulatora, uljnih filtera, boca pod pritiskom, termometara sa živom, fluorescentnih cijevi i drugog otpada koji sadrži živu, municije, pirotehničkih sredstava, ionizatora, detektora dima i plinova i drugih električnih i elektroničkih uređaja koji sadrže opasne komponente,

m) dovoženje na njive, livade, bašte i javne površine otpadaka životinjskog porijekla i fekalija, kao i upotrebljavanje tih otpadaka i fekalija za đubrenje, izuzev stajskog đubriva,

n) prljanje javnih površina na drugi način (vršenjem nužde, pljuvanjem, bacanjem opušaka od cigareta, bacanjem otpadaka kroz prozor i slično),

o) prevoženje životinjskog izmeta i fekalija vozilima koja nisu podešena za prevoz takvog tereta,

p) pranje vozila, ćilima i drugih stvari na javnim površinama,

r) opravljanje i servisiranje (mijenjanje ulja) vozila i obavljanje drugih zanatskih radova na javnim površinama,

s) ispuštanje otpadnih voda (sa krovova, drenaža, unutrašnjih instalacija iz stambenih i drugih objekata, septičkih jama) na bašte, dvorišta i javnu površinu,

t) odlaganje otpadaka na javnim površinama koje nisu predviđene prostorno-planskom dokumentacijom kao lokacija za deponovanje otpadaka,

u) nekontrolisana sječa drveća i uništavanje ukrasnog bilja,

v) nepropisno držanje životinja i njihovo izvođenje i ispaša na javnim zelenim površinama,

z) uništavanje i oštećivanje posuda za otpadke,

aa) odlaganje otpada iz člana 5. ovog zakona, građevinskog i drugog otpada u napuštene objekte i posjede i

bb) loženje vatre, paljenje otpada na javnim i drugim površinama, osim na zato uređenim mjestima.